تور آنتالیا ویژه 14 اسفند (7 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

9,990,000 تومان
11,960,000 تومان
9,770,000 تومان
HB

10,590,000 تومان
12,860,000 تومان
10,130,000 تومان
UALL

13,050,000 تومان
16,320,000 تومان
12,510,000 تومان
UALL

14,070,000 تومان
18,550,000 تومان
13,400,000 تومان
UALL

14,740,000 تومان
19,670,000 تومان
14,070,000 تومان
ALL

21,240,000 تومان
28,630,000 تومان
19,890,000 تومان
UALL

22,360,000 تومان
30,200,000 تومان
20,790,000 تومان
UALL

23,480,000 تومان
31,990,000 تومان
21,920,000 تومان
UALL

41,620,000 تومان
59,090,000 تومان
35,800,000 تومان
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,990,000 تومان 11,960,000 تومان 9,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,590,000 تومان 12,860,000 تومان 10,130,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,050,000 تومان 16,320,000 تومان 12,510,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,070,000 تومان 18,550,000 تومان 13,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,740,000 تومان 19,670,000 تومان 14,070,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,240,000 تومان 28,630,000 تومان 19,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,360,000 تومان 30,200,000 تومان 20,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Golf Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,480,000 تومان 31,990,000 تومان 21,920,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 41,620,000 تومان 59,090,000 تومان 35,800,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات