تور آنتالیا نوروز (7 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

12,090,000 تومان
13,350,000 تومان
11,340,000 تومان
ALL

12,970,000 تومان
14,790,000 تومان
11,950,000 تومان
ALL

13,160,000 تومان
14,980,000 تومان
12,100,000 تومان
UALL

16,590,000 تومان
21,160,000 تومان
14,600,000 تومان
ALL

17,800,000 تومان
22,100,000 تومان
15,340,000 تومان
UALL

18,620,000 تومان
23,170,000 تومان
15,890,000 تومان
UALL

19,600,000 تومان
24,750,000 تومان
16,680,000 تومان
UALL

19,900,000 تومان
28,200,000 تومان
14,500,000 تومان
UALL

20,100,000 تومان
25,420,000 تومان
-
UALL

20,500,000 تومان
25,900,000 تومان
17,160,000 تومان
UALL

22,960,000 تومان
33,100,000 تومان
18,920,000 تومان
UALL

23,900,000 تومان
31,470,000 تومان
19,820,000 تومان
UALL

26,320,000 تومان
34,830,000 تومان
21,390,000 تومان
UALL

26,600,000 تومان
35,180,000 تومان
21,530,000 تومان
UALL

37,520,000 تومان
35,520,000 تومان
29,200,000 تومان
UALL

45,800,000 تومان
63,950,000 تومان
35,100,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,090,000 تومان 13,350,000 تومان 11,340,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,970,000 تومان 14,790,000 تومان 11,950,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,160,000 تومان 14,980,000 تومان 12,100,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,590,000 تومان 21,160,000 تومان 14,600,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,800,000 تومان 22,100,000 تومان 15,340,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,620,000 تومان 23,170,000 تومان 15,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Aska Lara Resort & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,600,000 تومان 24,750,000 تومان 16,680,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,900,000 تومان 28,200,000 تومان 14,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IC GREEN PLACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,100,000 تومان 25,420,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SHERWOOD EXL.LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,500,000 تومان 25,900,000 تومان 17,160,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,960,000 تومان 33,100,000 تومان 18,920,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,900,000 تومان 31,470,000 تومان 19,820,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 26,320,000 تومان 34,830,000 تومان 21,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 26,600,000 تومان 35,180,000 تومان 21,530,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل The Land Of Legends Kingdom

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 37,520,000 تومان 35,520,000 تومان 29,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 45,800,000 تومان 63,950,000 تومان 35,100,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط