تور استانبول نوروز (6 شب ) ماهان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

9,495,000 تومان
12,280,000 تومان
9,490,000 تومان
BB

10,170,000 تومان
13,435,000 تومان
9,690,000 تومان
BB

11,470,000 تومان
15,700,000 تومان
10,495,000 تومان
BB

11,470,000 تومان
15,700,000 تومان
10,500,000 تومان
BB

12,120,000 تومان
17,330,000 تومان
12,110,000 تومان
BB

12,440,000 تومان
17,980,000 تومان
10,500,000 تومان
BB

12,760,000 تومان
18,620,000 تومان
12,120,000 تومان
BB

13,445,000 تومان
19,990,000 تومان
12,060,000 تومان
BB

13,450,000 تومان
19,990,000 تومان
11,860,000 تومان
BB

13,450,000 تومان
19,990,000 تومان
12,060,000 تومان
BB

13,840,000 تومان
20,780,000 تومان
13,050,000 تومان
BB

14,240,000 تومان
21,580,000 تومان
13,840,000 تومان
BB

15,030,000 تومان
19,000,000 تومان
13,840,000 تومان
BB

15,820,000 تومان
24,740,000 تومان
13,050,000 تومان
BB

16,420,000 تومان
25,930,000 تومان
10,080,000 تومان
BB

17,000,000 تومان
24,940,000 تومان
16,020,000 تومان
BB

18,000,000 تومان
27,120,000 تومان
16,020,000 تومان
BB

18,195,000 تومان
29,495,000 تومان
16,020,000 تومان
garden view
BB

20,180,000 تومان
33,460,000 تومان
16,020,000 تومان
bosphorus view
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,495,000 تومان 12,280,000 تومان 9,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND UNAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,170,000 تومان 13,435,000 تومان 9,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,470,000 تومان 15,700,000 تومان 10,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,470,000 تومان 15,700,000 تومان 10,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,120,000 تومان 17,330,000 تومان 12,110,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,440,000 تومان 17,980,000 تومان 10,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,760,000 تومان 18,620,000 تومان 12,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,445,000 تومان 19,990,000 تومان 12,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,450,000 تومان 19,990,000 تومان 11,860,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,450,000 تومان 19,990,000 تومان 12,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,840,000 تومان 20,780,000 تومان 13,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,240,000 تومان 21,580,000 تومان 13,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,030,000 تومان 19,000,000 تومان 13,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,820,000 تومان 24,740,000 تومان 13,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,420,000 تومان 25,930,000 تومان 10,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,000,000 تومان 24,940,000 تومان 16,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARMARAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,000,000 تومان 27,120,000 تومان 16,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,195,000 تومان 29,495,000 تومان 16,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات garden view
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,180,000 تومان 33,460,000 تومان 16,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات bosphorus view