آفر ویژه هتل کوروش و مارینا پارک کیش

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,350,000 تومان
2,090,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

2,360,000 تومان
2,250,000 تومان
1,150,000 تومان
HB

4,220,000 تومان
3,990,000 تومان
1,150,000 تومان
بانهار
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,350,000 تومان 2,090,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,360,000 تومان 2,250,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,220,000 تومان 3,990,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات HB
توضیحات بانهار