تور کیش 10و 11 اسفند 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,540,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

1,570,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

1,580,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

1,610,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

1,670,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

1,880,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

1,910,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

1,930,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

2,050,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

2,090,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
BB

2,220,000 تومان
1,070,000 تومان
تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
HB

4,190,000 تومان
1,070,000 تومان
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,540,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل ققنوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,570,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,580,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,610,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,670,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,880,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,910,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,930,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,090,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,220,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات تخفیف گردشگری 300 هزارتومانی
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,190,000 تومان 1,070,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط