تور نوروزی استانبول (5 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,690,000 تومان
10,340,000 تومان
7,940,000 تومان
BB

9,140,000 تومان
11,240,000 تومان
8,240,000 تومان
BB

9,140,000 تومان
11,240,000 تومان
8,690,000 تومان
BB

9,290,000 تومان
11,540,000 تومان
8,390,000 تومان
BB

9,440,000 تومان
11,840,000 تومان
8,690,000 تومان
BB

9,590,000 تومان
12,140,000 تومان
8,390,000 تومان
BB

10,940,000 تومان
14,840,000 تومان
9,890,000 تومان
BB

11,090,000 تومان
15,140,000 تومان
9,290,000 تومان
BB

11,940,000 تومان
16,840,000 تومان
10,720,000 تومان
BB

12,120,000 تومان
17,190,000 تومان
9,840,000 تومان
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,690,000 تومان 10,340,000 تومان 7,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,140,000 تومان 11,240,000 تومان 8,240,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND UNAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,140,000 تومان 11,240,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MAXWELL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,290,000 تومان 11,540,000 تومان 8,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,440,000 تومان 11,840,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,590,000 تومان 12,140,000 تومان 8,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,940,000 تومان 14,840,000 تومان 9,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,090,000 تومان 15,140,000 تومان 9,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,940,000 تومان 16,840,000 تومان 10,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,120,000 تومان 17,190,000 تومان 9,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات