تور آنتالیا ویژه 1 اسفند (6 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

9,890,000 تومان
13,290,000 تومان
9,290,000 تومان
ALL

11,690,000 تومان
15,590,000 تومان
9,890,000 تومان
UALL

13,590,000 تومان
18,490,000 تومان
10,190,000 تومان
UALL

14,590,000 تومان
20,890,000 تومان
10,190,000 تومان
UALL

14,690,000 تومان
20,190,000 تومان
10,190,000 تومان
UALL

15,290,000 تومان
21,890,000 تومان
12,490,000 تومان
UALL

15,890,000 تومان
25,190,000 تومان
13,890,000 تومان
UALL

15,890,000 تومان
21,890,000 تومان
12,490,000 تومان
UALL

16,490,000 تومان
25,190,000 تومان
11,190,000 تومان
UALL

17,690,000 تومان
25,190,000 تومان
11,190,000 تومان
UALL

17,690,000 تومان
25,190,000 تومان
10,890,000 تومان
UALL

20,190,000 تومان
27,890,000 تومان
11,190,000 تومان
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,890,000 تومان 13,290,000 تومان 9,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,690,000 تومان 15,590,000 تومان 9,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,590,000 تومان 18,490,000 تومان 10,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,590,000 تومان 20,890,000 تومان 10,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,690,000 تومان 20,190,000 تومان 10,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,290,000 تومان 21,890,000 تومان 12,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,890,000 تومان 25,190,000 تومان 13,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,890,000 تومان 21,890,000 تومان 12,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,490,000 تومان 25,190,000 تومان 11,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,690,000 تومان 25,190,000 تومان 11,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,690,000 تومان 25,190,000 تومان 10,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,190,000 تومان 27,890,000 تومان 11,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات