تور اقساطی استانبول ویژه اسفند(3 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,680,000 تومان
5,310,000 تومان
4,600,000 تومان
BB

4,920,000 تومان
5,790,000 تومان
4,600,000 تومان
BB

4,920,000 تومان
5,790,000 تومان
4,840,000 تومان
BB

5,240,000 تومان
6,430,000 تومان
5,000,000 تومان
BB

5,240,000 تومان
6,430,000 تومان
5,160,000 تومان
BB

5,240,000 تومان
6,430,000 تومان
5,080,000 تومان
BB

5,320,000 تومان
6,590,000 تومان
4,920,000 تومان
BB

5,320,000 تومان
6,510,000 تومان
4,680,000 تومان
BB

5,320,000 تومان
6,590,000 تومان
4,840,000 تومان
BB

5,790,000 تومان
7,460,000 تومان
5,000,000 تومان
BB

6,040,000 تومان
8,030,000 تومان
5,180,000 تومان
BB

6,040,000 تومان
8,030,000 تومان
5,180,000 تومان
BB

6,130,000 تومان
8,220,000 تومان
5,090,000 تومان
BB

6,410,000 تومان
8,780,000 تومان
5,660,000 تومان
BB

6,510,000 تومان
8,970,000 تومان
5,280,000 تومان
BB

6,670,000 تومان
9,290,000 تومان
5,400,000 تومان
BB

7,170,000 تومان
9,540,000 تومان
6,040,000 تومان
BB

7,270,000 تومان
10,490,000 تومان
5,470,000 تومان
BB

7,650,000 تومان
11,060,000 تومان
5,560,000 تومان
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,680,000 تومان 5,310,000 تومان 4,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,920,000 تومان 5,790,000 تومان 4,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,920,000 تومان 5,790,000 تومان 4,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,240,000 تومان 6,430,000 تومان 5,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,240,000 تومان 6,430,000 تومان 5,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,240,000 تومان 6,430,000 تومان 5,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,320,000 تومان 6,590,000 تومان 4,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALL SEASONS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,320,000 تومان 6,510,000 تومان 4,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,320,000 تومان 6,590,000 تومان 4,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,790,000 تومان 7,460,000 تومان 5,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,040,000 تومان 8,030,000 تومان 5,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,040,000 تومان 8,030,000 تومان 5,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,130,000 تومان 8,220,000 تومان 5,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,410,000 تومان 8,780,000 تومان 5,660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,510,000 تومان 8,970,000 تومان 5,280,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,670,000 تومان 9,290,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,170,000 تومان 9,540,000 تومان 6,040,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,270,000 تومان 10,490,000 تومان 5,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,650,000 تومان 11,060,000 تومان 5,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات