تور استانبول اسفند 99 (2 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,810,000 تومان
6,220,000 تومان
4,770,000 تومان
BB

4,895,000 تومان
6,340,000 تومان
4,820,000 تومان
BB

4,920,000 تومان
6,440,000 تومان
4,845,000 تومان
BB

4,995,000 تومان
6,590,000 تومان
4,995,000 تومان
BB

5,220,000 تومان
7,035,000 تومان
5,215,000 تومان
BB

5,220,000 تومان
7,035,000 تومان
5,215,000 تومان
BB

5,220,000 تومان
7,035,000 تومان
5,145,000 تومان
BB

5,290,000 تومان
6,440,000 تومان
5,220,000 تومان
BB

5,290,000 تومان
7,185,000 تومان
5,145,000 تومان
BB

5,365,000 تومان
7,330,000 تومان
5,360,000 تومان
BB

5,365,000 تومان
7,330,000 تومان
5,145,000 تومان
BB

5,365,000 تومان
7,330,000 تومان
5,145,000 تومان
BB

5,380,000 تومان
7,360,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

5,515,000 تومان
7,630,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

5,810,000 تومان
8,225,000 تومان
5,590,000 تومان
BB

5,885,000 تومان
8,370,000 تومان
5,515,000 تومان
BB

5,885,000 تومان
8,370,000 تومان
5,880,000 تومان
BB

5,915,000 تومان
8,430,000 تومان
5,560,000 تومان
BB

6,000,000 تومان
8,600,000 تومان
5,740,000 تومان
BB

6,095,000 تومان
8,965,000 تومان
5,740,000 تومان
BB

6,185,000 تومان
8,965,000 تومان
5,825,000 تومان
BB

6,185,000 تومان
8,965,000 تومان
5,825,000 تومان
BB

6,630,000 تومان
9,590,000 تومان
6,185,000 تومان
BB

6,700,000 تومان
9,560,000 تومان
5,515,000 تومان
BB

7,075,000 تومان
10,300,000 تومان
6,185,000 تومان
BB

8,055,000 تومان
12,620,000 تومان
5,740,000 تومان
BB

8,945,000 تومان
14,310,000 تومان
6,270,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,810,000 تومان 6,220,000 تومان 4,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HERTON NISANTASI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,895,000 تومان 6,340,000 تومان 4,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,920,000 تومان 6,440,000 تومان 4,845,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,995,000 تومان 6,590,000 تومان 4,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND UNAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,220,000 تومان 7,035,000 تومان 5,215,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALFA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,220,000 تومان 7,035,000 تومان 5,215,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HILARIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,220,000 تومان 7,035,000 تومان 5,145,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,290,000 تومان 6,440,000 تومان 5,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VIZON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,290,000 تومان 7,185,000 تومان 5,145,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,365,000 تومان 7,330,000 تومان 5,360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALL SEASONS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,365,000 تومان 7,330,000 تومان 5,145,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,365,000 تومان 7,330,000 تومان 5,145,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LION

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,380,000 تومان 7,360,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,515,000 تومان 7,630,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,810,000 تومان 8,225,000 تومان 5,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,885,000 تومان 8,370,000 تومان 5,515,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ramada merter

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,885,000 تومان 8,370,000 تومان 5,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,915,000 تومان 8,430,000 تومان 5,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,000,000 تومان 8,600,000 تومان 5,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,095,000 تومان 8,965,000 تومان 5,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,185,000 تومان 8,965,000 تومان 5,825,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN SISILI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,185,000 تومان 8,965,000 تومان 5,825,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,630,000 تومان 9,590,000 تومان 6,185,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,700,000 تومان 9,560,000 تومان 5,515,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,075,000 تومان 10,300,000 تومان 6,185,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,055,000 تومان 12,620,000 تومان 5,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,945,000 تومان 14,310,000 تومان 6,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات