تور آنتالیا ویژه 24 بهمن (7 شب)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,890,000 تومان
10,290,000 تومان
8,290,000 تومان
HB

10,790,000 تومان
12,690,000 تومان
8,990,000 تومان
UALL

12,390,000 تومان
15,590,000 تومان
9,290,000 تومان
UALL

13,790,000 تومان
17,290,000 تومان
9,290,000 تومان
UALL

13,990,000 تومان
18,990,000 تومان
11,590,000 تومان
UALL

13,990,000 تومان
22,290,000 تومان
12,990,000 تومان
UALL

14,990,000 تومان
18,990,000 تومان
11,590,000 تومان
UALL

15,590,000 تومان
22,290,000 تومان
10,290,000 تومان
UALL

16,790,000 تومان
22,290,000 تومان
10,290,000 تومان
UALL

18,790,000 تومان
24,990,000 تومان
10,290,000 تومان
ALL

27,990,000 تومان
38,290,000 تومان
10,290,000 تومان
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,890,000 تومان 10,290,000 تومان 8,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,790,000 تومان 12,690,000 تومان 8,990,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,390,000 تومان 15,590,000 تومان 9,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,790,000 تومان 17,290,000 تومان 9,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,990,000 تومان 18,990,000 تومان 11,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,990,000 تومان 22,290,000 تومان 12,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,990,000 تومان 18,990,000 تومان 11,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,590,000 تومان 22,290,000 تومان 10,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,790,000 تومان 22,290,000 تومان 10,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,790,000 تومان 24,990,000 تومان 10,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 27,990,000 تومان 38,290,000 تومان 10,290,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات

تورهای مرتبط