تور استانبول 25 بهمن (3 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,830,000 تومان
6,430,000 تومان
5,760,000 تومان
BB

6,070,000 تومان
6,890,000 تومان
5,910,000 تومان
BB

6,220,000 تومان
7,200,000 تومان
5,920,000 تومان
BB

6,370,000 تومان
7,500,000 تومان
6,070,000 تومان
BB

7,140,000 تومان
9,030,000 تومان
6,420,000 تومان
BB

7,140,000 تومان
9,030,000 تومان
6,330,000 تومان
BB

7,650,000 تومان
10,050,000 تومان
6,900,000 تومان
نام هتل REYDEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,830,000 تومان 6,430,000 تومان 5,760,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,070,000 تومان 6,890,000 تومان 5,910,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,220,000 تومان 7,200,000 تومان 5,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,370,000 تومان 7,500,000 تومان 6,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,140,000 تومان 9,030,000 تومان 6,420,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,140,000 تومان 9,030,000 تومان 6,330,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,650,000 تومان 10,050,000 تومان 6,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات