تور استانبول

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,180,000 تومان
5,710,000 تومان
4,130,000 تومان
BB

4,330,000 تومان
5,900,000 تومان
4,230,000 تومان
BB

4,665,000 تومان
6,535,000 تومان
4,660,000 تومان
BB

5,050,000 تومان
7,300,000 تومان
5,045,000 تومان
BB

5,150,000 تومان
7,495,000 تومان
5,145,000 تومان
BB

5,630,000 تومان
8,455,000 تومان
5,340,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,180,000 تومان 5,710,000 تومان 4,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HERTON NISANTASI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,330,000 تومان 5,900,000 تومان 4,230,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,665,000 تومان 6,535,000 تومان 4,660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,050,000 تومان 7,300,000 تومان 5,045,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,150,000 تومان 7,495,000 تومان 5,145,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,630,000 تومان 8,455,000 تومان 5,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات