تور مارماریس ویژه 19 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

6,990,000 تومان
5,990,000 تومان
4,990,000 تومان
STD
ALL

7,990,000 تومان
11,990,000 تومان
5,990,000 تومان
STD
ALL

10,690,000 تومان
15,990,000 تومان
7,990,000 تومان
STD
ALL

11,690,000 تومان
16,990,000 تومان
7,990,000 تومان
STD
UALL

14,190,000 تومان
18,990,000 تومان
7,990,000 تومان
STD
UALL

14,195,000 تومان
18,995,000 تومان
6,190,000 تومان
STD
UALL

15,195,000 تومان
19,995,000 تومان
6,295,000 تومان
SEA VIEW
UALL

16,190,000 تومان
20,990,000 تومان
9,995,000 تومان
LAND VIEW
UALL

18,190,000 تومان
22,990,000 تومان
11,990,000 تومان
SEA VIEW
ALL

18,190,000 تومان
22,990,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

19,190,000 تومان
23,990,000 تومان
6,990,000 تومان
side sea view
نام هتل PINETA CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,990,000 تومان 5,990,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل PINETA PARK DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,990,000 تومان 11,990,000 تومان 5,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل BLUE BAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,690,000 تومان 15,990,000 تومان 7,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل GREEN NAATURE RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,690,000 تومان 16,990,000 تومان 7,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل AQUA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,190,000 تومان 18,990,000 تومان 7,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل IDEAL PRIME BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,195,000 تومان 18,995,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل IDEAL PRIME BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,195,000 تومان 19,995,000 تومان 6,295,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,190,000 تومان 20,990,000 تومان 9,995,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LAND VIEW
نام هتل SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,190,000 تومان 22,990,000 تومان 11,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل GREEN NATURE DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,190,000 تومان 22,990,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل GREEN NATURE DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,190,000 تومان 23,990,000 تومان 6,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات side sea view

تورهای مرتبط