تور استانبول ویژه اسفند (7 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,500,000 تومان
7,010,000 تومان
5,310,000 تومان
BB

6,090,000 تومان
8,130,000 تومان
5,340,000 تومان
BB

6,090,000 تومان
8,130,000 تومان
5,900,000 تومان
BB

6,830,000 تومان
9,610,000 تومان
6,270,000 تومان
BB

6,830,000 تومان
9,610,000 تومان
6,640,000 تومان
BB

6,830,000 تومان
9,610,000 تومان
6,460,000 تومان
BB

7,010,000 تومان
9,980,000 تومان
6,090,000 تومان
BB

7,010,000 تومان
9,800,000 تومان
5,530,000 تومان
BB

7,010,000 تومان
9,980,000 تومان
5,900,000 تومان
BB

8,130,000 تومان
12,020,000 تومان
6,270,000 تومان
BB

8,690,000 تومان
13,340,000 تومان
6,700,000 تومان
BB

8,690,000 تومان
13,340,000 تومان
6,700,000 تومان
BB

8,910,000 تومان
13,780,000 تومان
-
BB

9,800,000 تومان
15,580,000 تومان
6,920,000 تومان
BB

10,170,000 تومان
16,290,000 تومان
7,200,000 تومان
BB

11,340,000 تومان
16,870,000 تومان
8,690,000 تومان
BB

11,570,000 تومان
19,090,000 تومان
7,360,000 تومان
BB

12,420,000 تومان
20,410,000 تومان
6,920,000 تومان
BB

89,100,000 تومان
13,780,000 تومان
6,480,000 تومان
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,500,000 تومان 7,010,000 تومان 5,310,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,090,000 تومان 8,130,000 تومان 5,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,090,000 تومان 8,130,000 تومان 5,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,830,000 تومان 9,610,000 تومان 6,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,830,000 تومان 9,610,000 تومان 6,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,830,000 تومان 9,610,000 تومان 6,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,010,000 تومان 9,980,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALL SEASONS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,010,000 تومان 9,800,000 تومان 5,530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,010,000 تومان 9,980,000 تومان 5,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,130,000 تومان 12,020,000 تومان 6,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,690,000 تومان 13,340,000 تومان 6,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,690,000 تومان 13,340,000 تومان 6,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,910,000 تومان 13,780,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,800,000 تومان 15,580,000 تومان 6,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,170,000 تومان 16,290,000 تومان 7,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,340,000 تومان 16,870,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,570,000 تومان 19,090,000 تومان 7,360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,420,000 تومان 20,410,000 تومان 6,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 89,100,000 تومان 13,780,000 تومان 6,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات