تور استانبول ویژه بهمن (6 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,830,000 تومان
5,820,000 تومان
4,690,000 تومان
BB

4,970,000 تومان
6,100,000 تومان
4,830,000 تومان
BB

5,250,000 تومان
6,660,000 تومان
-
BB

5,400,000 تومان
6,950,000 تومان
5,250,000 تومان
BB

5,400,000 تومان
6,950,000 تومان
5,250,000 تومان
BB

5,960,000 تومان
8,070,000 تومان
5,820,000 تومان
BB

5,960,000 تومان
8,070,000 تومان
5,680,000 تومان
BB

6,810,000 تومان
9,770,000 تومان
5,540,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,830,000 تومان 5,820,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Monarch Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,970,000 تومان 6,100,000 تومان 4,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,250,000 تومان 6,660,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,400,000 تومان 6,950,000 تومان 5,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,400,000 تومان 6,950,000 تومان 5,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,960,000 تومان 8,070,000 تومان 5,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,960,000 تومان 8,070,000 تومان 5,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,810,000 تومان 9,770,000 تومان 5,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات