تور آنتالیا ویژه نوروز 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

14,970,000 تومان
16,450,000 تومان
13,490,000 تومان
UALL

17,340,000 تومان
20,550,000 تومان
14,670,000 تومان
ALL

19,920,000 تومان
24,660,000 تومان
15,960,000 تومان
UALL

20,390,000 تومان
24,560,000 تومان
15,100,000 تومان
UALL

21,890,000 تومان
26,840,000 تومان
16,950,000 تومان
ALL

22,680,000 تومان
30,300,000 تومان
17,240,000 تومان
UALL

22,680,000 تومان
28,120,000 تومان
17,240,000 تومان
ALL

22,880,000 تومان
30,500,000 تومان
17,440,000 تومان
UALL

23,670,000 تومان
32,570,000 تومان
17,740,000 تومان
UALL

25,650,000 تومان
32,570,000 تومان
18,730,000 تومان
UALL

27,430,000 تومان
35,240,000 تومان
19,620,000 تومان
UALL

48,390,000 تومان
77,660,000 تومان
30,100,000 تومان
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,970,000 تومان 16,450,000 تومان 13,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,340,000 تومان 20,550,000 تومان 14,670,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,920,000 تومان 24,660,000 تومان 15,960,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,390,000 تومان 24,560,000 تومان 15,100,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SHERWOOD EXL.LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,890,000 تومان 26,840,000 تومان 16,950,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,680,000 تومان 30,300,000 تومان 17,240,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,680,000 تومان 28,120,000 تومان 17,240,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,880,000 تومان 30,500,000 تومان 17,440,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,670,000 تومان 32,570,000 تومان 17,740,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 25,650,000 تومان 32,570,000 تومان 18,730,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 27,430,000 تومان 35,240,000 تومان 19,620,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 48,390,000 تومان 77,660,000 تومان 30,100,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط