تور کیش بهمن 99 (ویژه 4 شب)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,900,000 تومان
1,590,000 تومان
1,850,000 تومان
BB

2,120,000 تومان
1,590,000 تومان
1,990,000 تومان
BB

2,220,000 تومان
1,590,000 تومان
2,070,000 تومان
BB

2,310,000 تومان
1,590,000 تومان
2,150,000 تومان
BB

2,390,000 تومان
1,590,000 تومان
2,270,000 تومان
BB

2,620,000 تومان
1,590,000 تومان
2,380,000 تومان
BB

2,840,000 تومان
1,590,000 تومان
2,490,000 تومان
BB

2,870,000 تومان
1,590,000 تومان
2,780,000 تومان
BB

2,890,000 تومان
1,590,000 تومان
2,710,000 تومان
BB

3,040,000 تومان
1,590,000 تومان
2,630,000 تومان
BB

3,190,000 تومان
1,590,000 تومان
2,820,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,900,000 تومان 1,590,000 تومان 1,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,120,000 تومان 1,590,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,220,000 تومان 1,590,000 تومان 2,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,310,000 تومان 1,590,000 تومان 2,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,390,000 تومان 1,590,000 تومان 2,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,620,000 تومان 1,590,000 تومان 2,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,840,000 تومان 1,590,000 تومان 2,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,870,000 تومان 1,590,000 تومان 2,780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,890,000 تومان 1,590,000 تومان 2,710,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 3,040,000 تومان 1,590,000 تومان 2,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 3,190,000 تومان 1,590,000 تومان 2,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات