تور کیش 16 و 17 آبان 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,210,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,250,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,290,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,290,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,450,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,480,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,710,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,790,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,860,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,980,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

2,340,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

11,500,000 تومان
980,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,210,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,250,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,290,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,290,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,450,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,480,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,710,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,790,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,860,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,980,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,340,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 11,500,000 تومان 980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات