تور کیش 19 مهر 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

760,000 تومان
550,000 تومان
BB

990,000 تومان
550,000 تومان
BB

1,060,000 تومان
550,000 تومان
BB

1,160,000 تومان
550,000 تومان
BB

1,170,000 تومان
550,000 تومان
BB

1,240,000 تومان
550,000 تومان
HB

1,360,000 تومان
550,000 تومان
BB

1,590,000 تومان
550,000 تومان
BB

1,770,000 تومان
550,000 تومان
BB

1,830,000 تومان
550,000 تومان
BB

1,970,000 تومان
550,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 760,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 990,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,060,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,160,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,170,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,240,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,360,000 تومان 550,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,770,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,830,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,970,000 تومان 550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات