تور کیش 11 و 12 مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

690,000 تومان
490,000 تومان
BB

790,000 تومان
490,000 تومان
BB

960,000 تومان
490,000 تومان
BB

1,090,000 تومان
490,000 تومان
BB

1,180,000 تومان
490,000 تومان
BB

1,220,000 تومان
490,000 تومان
BB

1,520,000 تومان
490,000 تومان
BB

1,690,000 تومان
490,000 تومان
BB

1,820,000 تومان
490,000 تومان
BB

1,920,000 تومان
490,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 690,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 790,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 960,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایلی

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,090,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,180,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,220,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,520,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,690,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,820,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 1,920,000 تومان 490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات