تور کیش 23 شهریور (مبدا مشهد)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,120,000 تومان
840,000 تومان
1,060,000 تومان
BB

1,140,000 تومان
840,000 تومان
1,120,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
840,000 تومان
1,090,000 تومان
BB

1,210,000 تومان
840,000 تومان
-
BB

1,210,000 تومان
840,000 تومان
1,160,000 تومان
BB

1,260,000 تومان
840,000 تومان
1,190,000 تومان
BB

1,360,000 تومان
840,000 تومان
1,240,000 تومان
BB

1,480,000 تومان
840,000 تومان
1,380,000 تومان
BB

1,610,000 تومان
840,000 تومان
1,490,000 تومان
BB

1,840,000 تومان
840,000 تومان
1,610,000 تومان
BB

13,000,000 تومان
840,000 تومان
1,220,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,120,000 تومان 840,000 تومان 1,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,140,000 تومان 840,000 تومان 1,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,150,000 تومان 840,000 تومان 1,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایلی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,210,000 تومان 840,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,210,000 تومان 840,000 تومان 1,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,260,000 تومان 840,000 تومان 1,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,360,000 تومان 840,000 تومان 1,240,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,480,000 تومان 840,000 تومان 1,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,610,000 تومان 840,000 تومان 1,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,840,000 تومان 840,000 تومان 1,610,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 13,000,000 تومان 840,000 تومان 1,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات