تور کیش 21 شهریور( مبدا شیراز)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

840,000 تومان
780,000 تومان
560,000 تومان
BB

860,000 تومان
840,000 تومان
560,000 تومان
BB

870,000 تومان
810,000 تومان
560,000 تومان
BB

930,000 تومان
-
560,000 تومان
BB

930,000 تومان
880,000 تومان
560,000 تومان
BB

980,000 تومان
910,000 تومان
560,000 تومان
BB

1,020,000 تومان
940,000 تومان
560,000 تومان
BB

1,090,000 تومان
950,000 تومان
560,000 تومان
BB

1,210,000 تومان
1,110,000 تومان
560,000 تومان
BB

1,610,000 تومان
1,330,000 تومان
560,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 840,000 تومان 780,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 860,000 تومان 840,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 870,000 تومان 810,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایلی

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 930,000 تومان - 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 930,000 تومان 880,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 980,000 تومان 910,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,020,000 تومان 940,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,090,000 تومان 950,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,210,000 تومان 1,110,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,610,000 تومان 1,330,000 تومان 560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات