تور کیش مرداد 99 ( مبدا رشت)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

860,000 تومان
530,000 تومان
BB

950,000 تومان
530,000 تومان
BB

970,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,230,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,290,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,860,000 تومان
530,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 860,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 950,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 970,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,230,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,290,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,860,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات