تور کیش 17 مرداد 99( ویژه عید غدیر)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

610,000 تومان
430,000 تومان
BB

640,000 تومان
430,000 تومان
BB

690,000 تومان
430,000 تومان
BB

780,000 تومان
430,000 تومان
BB

820,000 تومان
430,000 تومان
BB

1,070,000 تومان
430,000 تومان
BB

1,080,000 تومان
430,000 تومان
BB

1,190,000 تومان
430,000 تومان
BB

1,340,000 تومان
430,000 تومان
BB

1,930,000 تومان
430,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 610,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 640,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 690,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 780,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 820,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,070,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,080,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,190,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,340,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,930,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات