تور ویژه انتالیا از 11 مرداد - 25 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

10,690,000 تومان
12,490,000 تومان
8,890,000 تومان
UALL

15,490,000 تومان
23,890,000 تومان
11,290,000 تومان
UALL

15,690,000 تومان
20,890,000 تومان
11,390,000 تومان
UALL

15,690,000 تومان
20,890,000 تومان
11,390,000 تومان
UALL

17,090,000 تومان
27,090,000 تومان
12,090,000 تومان
UALL

17,590,000 تومان
23,890,000 تومان
12,390,000 تومان
UALL

19,690,000 تومان
25,990,000 تومان
13,390,000 تومان
UALL

20,290,000 تومان
26,790,000 تومان
13,690,000 تومان
UALL

22,390,000 تومان
29,990,000 تومان
14,790,000 تومان
UALL

22,390,000 تومان
29,990,000 تومان
14,790,000 تومان
UALL

32,290,000 تومان
51,190,000 تومان
19,690,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,690,000 تومان 12,490,000 تومان 8,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,490,000 تومان 23,890,000 تومان 11,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,690,000 تومان 20,890,000 تومان 11,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,690,000 تومان 20,890,000 تومان 11,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,090,000 تومان 27,090,000 تومان 12,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,590,000 تومان 23,890,000 تومان 12,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,690,000 تومان 25,990,000 تومان 13,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,290,000 تومان 26,790,000 تومان 13,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,390,000 تومان 29,990,000 تومان 14,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,390,000 تومان 29,990,000 تومان 14,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 32,290,000 تومان 51,190,000 تومان 19,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط