تور تفلیس نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,360,000 تومان
3,610,000 تومان
3,230,000 تومان
BB

3,460,000 تومان
3,770,000 تومان
3,350,000 تومان
BB

3,500,000 تومان
3,860,000 تومان
3,350,000 تومان
BB

3,500,000 تومان
3,860,000 تومان
3,350,000 تومان
GNG

BB

3,730,000 تومان
4,360,000 تومان
3,520,000 تومان
BB

3,730,000 تومان
4,360,000 تومان
3,520,000 تومان
BB

3,940,000 تومان
4,780,000 تومان
3,730,000 تومان
BB

3,940,000 تومان
4,780,000 تومان
3,730,000 تومان
BB

4,050,000 تومان
4,990,000 تومان
3,730,000 تومان
BB

4,050,000 تومان
4,990,000 تومان
3,730,000 تومان
BB

4,150,000 تومان
5,200,000 تومان
3,730,000 تومان
BB

4,260,000 تومان
5,200,000 تومان
3,940,000 تومان
BB

4,680,000 تومان
6,250,000 تومان
3,940,000 تومان
BB

4,780,000 تومان
6,460,000 تومان
4,570,000 تومان
BB

5,180,000 تومان
7,260,000 تومان
4,570,000 تومان
BB

6,460,000 تومان
9,820,000 تومان
6,040,000 تومان
BB

6,570,000 تومان
9,610,000 تومان
4,360,000 تومان
BB

6,990,000 تومان
10,030,000 تومان
5,830,000 تومان
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,360,000 تومان 3,610,000 تومان 3,230,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل POLO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,460,000 تومان 3,770,000 تومان 3,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELLEGANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,500,000 تومان 3,860,000 تومان 3,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,500,000 تومان 3,860,000 تومان 3,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,730,000 تومان 4,360,000 تومان 3,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GURU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,730,000 تومان 4,360,000 تومان 3,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BETLEM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,940,000 تومان 4,780,000 تومان 3,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,940,000 تومان 4,780,000 تومان 3,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RED LINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,050,000 تومان 4,990,000 تومان 3,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,050,000 تومان 4,990,000 تومان 3,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,150,000 تومان 5,200,000 تومان 3,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,260,000 تومان 5,200,000 تومان 3,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,680,000 تومان 6,250,000 تومان 3,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,780,000 تومان 6,460,000 تومان 4,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,180,000 تومان 7,260,000 تومان 4,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Blltmore

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,460,000 تومان 9,820,000 تومان 6,040,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,570,000 تومان 9,610,000 تومان 4,360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,990,000 تومان 10,030,000 تومان 5,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط