تور استانبول 5 اسفند

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,770,000 تومان
2,118,000 تومان
1,770,000 تومان
BB

1,945,000 تومان
2,599,000 تومان
1,945,000 تومان
BB

1,988,000 تومان
2,773,000 تومان
1,988,000 تومان
BB

2,074,000 تومان
2,730,000 تومان
1,748,000 تومان
BB

2,096,000 تومان
3,340,000 تومان
1,758,000 تومان
BB

2,162,000 تومان
2,905,000 تومان
1,792,000 تومان
BB

2,205,000 تومان
3,166,000 تومان
1,812,000 تومان
BB

2,293,000 تومان
3,600,000 تومان
1,856,000 تومان
BB

2,336,000 تومان
3,253,000 تومان
1,878,000 تومان
BB

2,467,000 تومان
3,515,000 تومان
1,943,000 تومان
BB

2,467,000 تومان
3,515,000 تومان
1,943,000 تومان
BB

2,467,000 تومان
3,515,000 تومان
1,943,000 تومان
BB

2,512,000 تومان
3,690,000 تومان
1,965,000 تومان
BB

2,773,000 تومان
4,126,000 تومان
2,096,000 تومان
BB

3,340,000 تومان
5,260,000 تومان
2,380,000 تومان
نام هتل Monarch Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,770,000 تومان 2,118,000 تومان 1,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,945,000 تومان 2,599,000 تومان 1,945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,988,000 تومان 2,773,000 تومان 1,988,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Beyzas Suites

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,074,000 تومان 2,730,000 تومان 1,748,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,096,000 تومان 3,340,000 تومان 1,758,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,162,000 تومان 2,905,000 تومان 1,792,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PERA ROS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,205,000 تومان 3,166,000 تومان 1,812,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TULIP PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,293,000 تومان 3,600,000 تومان 1,856,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,336,000 تومان 3,253,000 تومان 1,878,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAMRTINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,467,000 تومان 3,515,000 تومان 1,943,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BVS LUSH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,467,000 تومان 3,515,000 تومان 1,943,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,467,000 تومان 3,515,000 تومان 1,943,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,512,000 تومان 3,690,000 تومان 1,965,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,773,000 تومان 4,126,000 تومان 2,096,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,340,000 تومان 5,260,000 تومان 2,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات