تور تفلیس (3شب) ویژه آذر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ATU

BB

5,230,000 تومان
6,070,000 تومان
4,390,000 تومان
BB

5,230,000 تومان
6,070,000 تومان
4,390,000 تومان
G&G

BB

5,390,000 تومان
6,650,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

5,650,000 تومان
7,240,000 تومان
4,970,000 تومان
BB

5,810,000 تومان
7,490,000 تومان
4,970,000 تومان
BB

5,980,000 تومان
7,330,000 تومان
5,230,000 تومان
BB

5,980,000 تومان
7,910,000 تومان
5,810,000 تومان
BB

6,150,000 تومان
7,490,000 تومان
4,890,000 تومان
BB

6,230,000 تومان
7,490,000 تومان
-
BB

6,230,000 تومان
8,330,000 تومان
4,970,000 تومان
BB

6,320,000 تومان
8,330,000 تومان
4,810,000 تومان
BB

6,400,000 تومان
8,330,000 تومان
5,810,000 تومان
BB

6,400,000 تومان
8,330,000 تومان
6,230,000 تومان
BB

6,490,000 تومان
8,330,000 تومان
4,640,000 تومان
BB

6,650,000 تومان
9,170,000 تومان
5,390,000 تومان
BB

6,650,000 تومان
8,750,000 تومان
4,970,000 تومان
BB

6,820,000 تومان
9,170,000 تومان
5,810,000 تومان
BB

6,820,000 تومان
9,590,000 تومان
-
BB

7,070,000 تومان
9,170,000 تومان
-
BB

7,070,000 تومان
9,170,000 تومان
6,650,000 تومان
BB

7,240,000 تومان
9,590,000 تومان
6,230,000 تومان
BB

7,490,000 تومان
10,010,000 تومان
5,810,000 تومان
BB

7,490,000 تومان
10,430,000 تومان
6,650,000 تومان
BB

7,580,000 تومان
9,590,000 تومان
5,310,000 تومان
BB

7,830,000 تومان
11,110,000 تومان
7,160,000 تومان
BB

8,330,000 تومان
12,530,000 تومان
7,160,000 تومان
BB

8,500,000 تومان
11,690,000 تومان
8,750,000 تومان
BB

8,840,000 تومان
12,110,000 تومان
10,100,000 تومان
BB

9,340,000 تومان
13,540,000 تومان
7,070,000 تومان
BB

9,590,000 تومان
14,050,000 تومان
8,080,000 تومان
BB

10,600,000 تومان
16,060,000 تومان
10,100,000 تومان
BB

10,600,000 تومان
16,060,000 تومان
10,100,000 تومان
BB

11,190,000 تومان
16,650,000 تومان
8,330,000 تومان
نام هتل ATU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,230,000 تومان 6,070,000 تومان 4,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ISAKA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,230,000 تومان 6,070,000 تومان 4,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل G&G

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,390,000 تومان 6,650,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JAZZ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,650,000 تومان 7,240,000 تومان 4,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VOYAGER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,810,000 تومان 7,490,000 تومان 4,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IVERIA IN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,980,000 تومان 7,330,000 تومان 5,230,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GALLERY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,980,000 تومان 7,910,000 تومان 5,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN TOWER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,150,000 تومان 7,490,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,230,000 تومان 7,490,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREMI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,230,000 تومان 8,330,000 تومان 4,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VALERIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,320,000 تومان 8,330,000 تومان 4,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BROSS GARDEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,400,000 تومان 8,330,000 تومان 5,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KALASI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,400,000 تومان 8,330,000 تومان 6,230,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VEDZISI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,490,000 تومان 8,330,000 تومان 4,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,650,000 تومان 9,170,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BRIM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,650,000 تومان 8,750,000 تومان 4,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ASTORIA TBILISI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,820,000 تومان 9,170,000 تومان 5,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MOXY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,820,000 تومان 9,590,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,070,000 تومان 9,170,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AQUA LIBERTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,070,000 تومان 9,170,000 تومان 6,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WINE PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,240,000 تومان 9,590,000 تومان 6,230,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ADAMO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,490,000 تومان 10,010,000 تومان 5,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PEREFERENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,490,000 تومان 10,430,000 تومان 6,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GROVE DESIGN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,580,000 تومان 9,590,000 تومان 5,310,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,830,000 تومان 11,110,000 تومان 7,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COURTYARD BY MARRIOT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,330,000 تومان 12,530,000 تومان 7,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IOTA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,500,000 تومان 11,690,000 تومان 8,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,840,000 تومان 12,110,000 تومان 10,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WYNDHAM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,340,000 تومان 13,540,000 تومان 7,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASADORI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,590,000 تومان 14,050,000 تومان 8,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Blltmore

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,600,000 تومان 16,060,000 تومان 10,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Blltmore

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,600,000 تومان 16,060,000 تومان 10,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,190,000 تومان 16,650,000 تومان 8,330,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط