تور تفلیس (2شب) ویژه دی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

6,250,000 تومان
6,700,000 تومان
6,080,000 تومان
BB

6,270,000 تومان
6,780,000 تومان
6,080,000 تومان
G&G

BB

6,850,000 تومان
7,650,000 تومان
6,380,000 تومان
BB

7,200,000 تومان
8,250,000 تومان
7,000,000 تومان
BB

7,250,000 تومان
8,900,000 تومان
6,050,000 تومان
BB

7,350,000 تومان
8,600,000 تومان
6,050,000 تومان
BB

7,500,000 تومان
8,600,000 تومان
7,000,000 تومان
BB

7,650,000 تومان
9,200,000 تومان
6,700,000 تومان
BB

7,650,000 تومان
9,550,000 تومان
7,650,000 تومان
BB

8,750,000 تومان
11,100,000 تومان
7,950,000 تومان
BB

9,050,000 تومان
11,750,000 تومان
9,550,000 تومان
BB

9,250,000 تومان
13,200,000 تومان
7,650,000 تومان
BB

9,380,000 تومان
6,390,000 تومان
8,900,000 تومان
BB

10,480,000 تومان
12,950,000 تومان
12,680,000 تومان
BB

10,800,000 تومان
14,550,000 تومان
11,450,000 تومان
نام هتل mika

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,250,000 تومان 6,700,000 تومان 6,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELLEGANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,270,000 تومان 6,780,000 تومان 6,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل G&G

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,850,000 تومان 7,650,000 تومان 6,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GALLERY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,200,000 تومان 8,250,000 تومان 7,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BETLEM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,250,000 تومان 8,900,000 تومان 6,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VOYAGER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,350,000 تومان 8,600,000 تومان 6,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IVERIA IN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,500,000 تومان 8,600,000 تومان 7,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LM CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,650,000 تومان 9,200,000 تومان 6,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AIVANI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,650,000 تومان 9,550,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ADAMO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,750,000 تومان 11,100,000 تومان 7,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,050,000 تومان 11,750,000 تومان 9,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,250,000 تومان 13,200,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PEREFERENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,380,000 تومان 6,390,000 تومان 8,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,480,000 تومان 12,950,000 تومان 12,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,800,000 تومان 14,550,000 تومان 11,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط