تور زمینی وان نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,226,000 تومان
938,000 تومان
1,226,000 تومان
BB

1,550,000 تومان
1,103,000 تومان
1,478,000 تومان
BB

1,622,000 تومان
1,540,000 تومان
1,514,000 تومان
BB

1,875,000 تومان
1,283,000 تومان
1,658,000 تومان
BB

1,910,000 تومان
1,283,000 تومان
1,802,000 تومان
BB

2,270,000 تومان
1,514,000 تومان
2,630,000 تومان
BB

2,417,000 تومان
1,580,000 تومان
2,138,000 تومان
BB

2,630,000 تومان
1,658,000 تومان
2,219,000 تومان
نام هتل Ilvan

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,226,000 تومان 938,000 تومان 1,226,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,550,000 تومان 1,103,000 تومان 1,478,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل royal berk

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,622,000 تومان 1,540,000 تومان 1,514,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,875,000 تومان 1,283,000 تومان 1,658,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VAN SOUIT

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,910,000 تومان 1,283,000 تومان 1,802,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,270,000 تومان 1,514,000 تومان 2,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,417,000 تومان 1,580,000 تومان 2,138,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,630,000 تومان 1,658,000 تومان 2,219,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط