تور کیش نوروز 99 هتل لیلیوم

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,400,000 تومان
1,920,000 تومان
1,290,000 تومان
750,000 تومان
برای تاریخ های رفت: * 25 اسفند * 26 اسفند * 14 فروردین * 15 فروردین *
BB

1,620,000 تومان
2,220,000 تومان
1,490,000 تومان
900,000 تومان
برای تاریخ های رفت: * 27 لسفند * 13 فروردین *
BB

2,750,000 تومان
4,320,000 تومان
2,420,000 تومان
1,100,000 تومان
برای تاریخ های رفت: * 4 تا 9 فروردین *
BB

2,940,000 تومان
4,520,000 تومان
2,620,000 تومان
1,250,000 تومان
برای تاریخ های رفت: * 29 اسفند * 1 فروردین * 2 فروردین * 3 فروردین*
BB

3,270,000 تومان
3,470,000 تومان
2,020,000 تومان
950,000 تومان
برای تاریخ های رفت: * 28 اسفند * 10 فروردین * 11 فروردین * 12 فروردین *
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,400,000 تومان 1,920,000 تومان 1,290,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت: * 25 اسفند * 26 اسفند * 14 فروردین * 15 فروردین *
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,620,000 تومان 2,220,000 تومان 1,490,000 تومان 900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت: * 27 لسفند * 13 فروردین *
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,750,000 تومان 4,320,000 تومان 2,420,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت: * 4 تا 9 فروردین *
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,940,000 تومان 4,520,000 تومان 2,620,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت: * 29 اسفند * 1 فروردین * 2 فروردین * 3 فروردین*
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,270,000 تومان 3,470,000 تومان 2,020,000 تومان 950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت: * 28 اسفند * 10 فروردین * 11 فروردین * 12 فروردین *

تورهای مرتبط