تور کیش نوروز 99 هتل تعطیلات

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,100,000 تومان
1,400,000 تومان
750,000 تومان
1,050,000 تومان
1,020,000 تومان
برای تاریخ های رفت : 25 اسفند * 26 اسفند * 14 فروردین * 15 فروردین *
BB

1,680,000 تومان
2,350,000 تومان
950,000 تومان
1,550,000 تومان
1,530,000 تومان
برای تاریخ های رفت : *28 اسفند * 10 فروردین * 11 فروردین * 12 فروردین *
BB

2,080,000 تومان
3,050,000 تومان
1,850,000 تومان
1,780,000 تومان
1,100,000 تومان
برای تاریخ های رفت : * 4 فروردین * 5 فروردین * 6 فروردین * 7 فروردین * 8 فروردین * 9 فروردین *
BB

2,270,000 تومان
3,250,000 تومان
2,050,000 تومان
1,980,000 تومان
1,250,000 تومان
برای تاریخ های رفت: * 29 اسفند * 1 فروردین * 2 فروردین * 3 فروردین *
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 1,100,000 تومان 1,400,000 تومان 750,000 تومان 1,050,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت : 25 اسفند * 26 اسفند * 14 فروردین * 15 فروردین *
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 1,680,000 تومان 2,350,000 تومان 950,000 تومان 1,550,000 تومان 1,530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت : *28 اسفند * 10 فروردین *
11 فروردین * 12 فروردین *
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 2,080,000 تومان 3,050,000 تومان 1,850,000 تومان 1,780,000 تومان 1,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت : * 4 فروردین * 5 فروردین * 6 فروردین * 7 فروردین * 8 فروردین * 9 فروردین *
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته قیمت 4 تخته 2,270,000 تومان 3,250,000 تومان 2,050,000 تومان 1,980,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات برای تاریخ های رفت: * 29 اسفند * 1 فروردین * 2 فروردین * 3 فروردین *

تورهای مرتبط