تور بالی نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

14,450,000 تومان
17,670,000 تومان
-
BB

17,420,000 تومان
20,200,000 تومان
15,750,000 تومان
BB

21,189,000 تومان
27,790,000 تومان
18,730,000 تومان
BB

21,210,000 تومان
26,430,000 تومان
18,160,000 تومان
BB

21,890,000 تومان
27,790,000 تومان
18,730,000 تومان
BB

23,320,000 تومان
30,650,000 تومان
16,550,000 تومان
BB

23,390,000 تومان
30,780,000 تومان
15,530,000 تومان
BB

32,430,000 تومان
48,870,000 تومان
20,020,000 تومان
نام هتل solaris

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,450,000 تومان 17,670,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل white rose kuta resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,420,000 تومان 20,200,000 تومان 15,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HAYATT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,189,000 تومان 27,790,000 تومان 18,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NUSA DUA BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,210,000 تومان 26,430,000 تومان 18,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HAYATT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,890,000 تومان 27,790,000 تومان 18,730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON BALI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,320,000 تومان 30,650,000 تومان 16,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SOFITEL BALI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,390,000 تومان 30,780,000 تومان 15,530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل samabe

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 32,430,000 تومان 48,870,000 تومان 20,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط