تور آنتالیا ویژه نوروز 1399

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,699,000 تومان
6,799,000 تومان
5,399,000 تومان
ALL

6,000,000 تومان
7,300,000 تومان
5,560,000 تومان
UALL

6,800,000 تومان
8,900,000 تومان
5,900,000 تومان
ALL

7,160,000 تومان
9,600,000 تومان
6,300,000 تومان
UALL

7,300,000 تومان
8,900,000 تومان
6,500,000 تومان
UALL

7,960,000 تومان
11,260,000 تومان
6,900,000 تومان
UALL

8,100,000 تومان
12,900,000 تومان
6,800,000 تومان
UALL

8,500,000 تومان
12,200,000 تومان
7,200,000 تومان
UALL

8,660,000 تومان
12,600,000 تومان
7,360,000 تومان
UALL

9,560,000 تومان
14,450,000 تومان
8,560,000 تومان
UALL

9,960,000 تومان
15,200,000 تومان
8,200,000 تومان
UALL

10,300,000 تومان
15,960,000 تومان
8,460,000 تومان
UALL

10,700,000 تومان
16,760,000 تومان
8,700,000 تومان
UALL

11,300,000 تومان
17,800,000 تومان
9,059,000 تومان
UALL

12,200,000 تومان
19,700,000 تومان
9,700,000 تومان
UALL

12,200,000 تومان
19,700,000 تومان
9,700,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,699,000 تومان 6,799,000 تومان 5,399,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,000,000 تومان 7,300,000 تومان 5,560,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SENSITIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,800,000 تومان 8,900,000 تومان 5,900,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,160,000 تومان 9,600,000 تومان 6,300,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,300,000 تومان 8,900,000 تومان 6,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,960,000 تومان 11,260,000 تومان 6,900,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,100,000 تومان 12,900,000 تومان 6,800,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LIBERTY HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,500,000 تومان 12,200,000 تومان 7,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,660,000 تومان 12,600,000 تومان 7,360,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,560,000 تومان 14,450,000 تومان 8,560,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,960,000 تومان 15,200,000 تومان 8,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,300,000 تومان 15,960,000 تومان 8,460,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,700,000 تومان 16,760,000 تومان 8,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,300,000 تومان 17,800,000 تومان 9,059,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,200,000 تومان 19,700,000 تومان 9,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS LEGENDS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,200,000 تومان 19,700,000 تومان 9,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط