تور پوکت (7شب) ویژه دی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,350,000 تومان
8,950,000 تومان
8,350,000 تومان
7,690,000 تومان
BB

9,195,000 تومان
10,290,000 تومان
7,790,000 تومان
7,505,000 تومان
BB

10,110,000 تومان
13,490,000 تومان
8,155,000 تومان
7,525,000 تومان
BB

10,720,000 تومان
12,710,000 تومان
9,520,000 تومان
7,930,000 تومان
BB

11,200,000 تومان
16,470,000 تومان
11,210,000 تومان
8,720,000 تومان
BB

11,790,000 تومان
14,880,000 تومان
10,310,000 تومان
8,420,000 تومان
BB

12,600,000 تومان
14,085,000 تومان
10,510,000 تومان
8,220,000 تومان
BB

14,290,000 تومان
18,855,000 تومان
12,000,000 تومان
8,820,000 تومان
BB

14,390,000 تومان
19,460,000 تومان
12,790,000 تومان
9,320,000 تومان
نام هتل PATONG HOLIDAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,350,000 تومان 8,950,000 تومان 8,350,000 تومان 7,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Bel Aire

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,195,000 تومان 10,290,000 تومان 7,790,000 تومان 7,505,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Patong Heritage

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,110,000 تومان 13,490,000 تومان 8,155,000 تومان 7,525,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PAFONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,720,000 تومان 12,710,000 تومان 9,520,000 تومان 7,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,200,000 تومان 16,470,000 تومان 11,210,000 تومان 8,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Deevana Patong

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,790,000 تومان 14,880,000 تومان 10,310,000 تومان 8,420,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FISHERMANS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,600,000 تومان 14,085,000 تومان 10,510,000 تومان 8,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THAVORN BEACH VILLAGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,290,000 تومان 18,855,000 تومان 12,000,000 تومان 8,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway Phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,390,000 تومان 19,460,000 تومان 12,790,000 تومان 9,320,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط