تور مشهد 4 بهمن 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
FB

565,000 تومان
430,000 تومان
12 نوبت سرویس به حرم هر روز صبحانه ناهار شام امام رضا 13
FB

650,000 تومان
430,000 تومان
FB

660,000 تومان
430,000 تومان
FB

690,000 تومان
430,000 تومان
FB

770,000 تومان
430,000 تومان
FB

1,040,000 تومان
430,000 تومان
BB

1,080,000 تومان
430,000 تومان
BB

1,400,000 تومان
430,000 تومان
نام هتل آذر

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 565,000 تومان 430,000 تومان
خدمات FB
توضیحات 12 نوبت سرویس به حرم هر روز
صبحانه ناهار شام
امام رضا 13
نام هتل زیتون

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 650,000 تومان 430,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل هرند

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 660,000 تومان 430,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل شاکر

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 690,000 تومان 430,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل دیپلمات

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 770,000 تومان 430,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل کیانا

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 1,040,000 تومان 430,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل سی نور

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 1,080,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل اترک

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 1,400,000 تومان 430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط