تور استانبول نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,120,000 تومان
6,240,000 تومان
5,115,000 تومان
BB

5,190,000 تومان
6,380,000 تومان
5,120,000 تومان
BB

5,820,000 تومان
7,640,000 تومان
5,120,000 تومان
BB

6,100,000 تومان
8,200,000 تومان
5,470,000 تومان
BB

6,100,000 تومان
8,200,000 تومان
5,470,000 تومان
BB

6,170,000 تومان
8,270,000 تومان
5,960,000 تومان
BB

6,500,000 تومان
8,460,000 تومان
6,500,000 تومان
BB

6,520,000 تومان
8,340,000 تومان
5,470,000 تومان
BB

6,520,000 تومان
9,040,000 تومان
5,470,000 تومان
BB

6,715,000 تومان
9,425,000 تومان
6,325,000 تومان
BB

7,100,000 تومان
10,200,000 تومان
6,015,000 تومان
BB

7,490,000 تومان
10,975,000 تومان
6,400,000 تومان
BB

7,490,000 تومان
10,975,000 تومان
6,400,000 تومان
BB

8,420,000 تومان
12,680,000 تومان
8,030,000 تومان
BB

8,650,000 تومان
13,300,000 تومان
6,325,000 تومان
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,120,000 تومان 6,240,000 تومان 5,115,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KAYAMADRID

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,190,000 تومان 6,380,000 تومان 5,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,820,000 تومان 7,640,000 تومان 5,120,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,100,000 تومان 8,200,000 تومان 5,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,100,000 تومان 8,200,000 تومان 5,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ramada merter

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,170,000 تومان 8,270,000 تومان 5,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,500,000 تومان 8,460,000 تومان 6,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,520,000 تومان 8,340,000 تومان 5,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,520,000 تومان 9,040,000 تومان 5,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,715,000 تومان 9,425,000 تومان 6,325,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,100,000 تومان 10,200,000 تومان 6,015,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,490,000 تومان 10,975,000 تومان 6,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,490,000 تومان 10,975,000 تومان 6,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,420,000 تومان 12,680,000 تومان 8,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,650,000 تومان 13,300,000 تومان 6,325,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط