تور زمینی مشهد قطار 6 تخته

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
FB

280,000 تومان
150,000 تومان
12 سرویس به حرم صبحانه،ناهار و شام امام رضا 13
FB

335,000 تومان
150,000 تومان
FB

370,000 تومان
150,000 تومان
FB

450,000 تومان
150,000 تومان
FB

485,000 تومان
150,000 تومان
FB

730,000 تومان
150,000 تومان
BB

740,000 تومان
150,000 تومان
نام هتل آذر

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 280,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات 12 سرویس به حرم
صبحانه،ناهار و شام
امام رضا 13
نام هتل درسا

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 335,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل هرند

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 370,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 450,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل دیپلمات

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 485,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل کیانا

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 730,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل سی نور

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 740,000 تومان 150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط