تور زمینی مشهد با قطار 4 تخته

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
FB

340,000 تومان
260,000 تومان
روزهای زوج از تهران به مشهد ساعت رفت 18:10 و ساعت برگشت 16:40 2 بار سرویس به حرم ترانسفر رفت و برگشت از راه آهن برج 4 امسال افتتاح هتل بوده است.
FB

350,000 تومان
260,000 تومان
روزهای فرد حرکت از تهران به مشهد ساعت رفت 20:10 و برگشت 15:50 ترانسفر رفت و برگشت از راه آهن
نام هتل حدیث

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 340,000 تومان 260,000 تومان
خدمات FB
توضیحات روزهای زوج از تهران به مشهد
ساعت رفت 18:10 و ساعت برگشت 16:40
2 بار سرویس به حرم
ترانسفر رفت و برگشت از راه آهن
برج 4 امسال افتتاح هتل بوده است.
نام هتل شاکر

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 350,000 تومان 260,000 تومان
خدمات FB
توضیحات روزهای فرد حرکت از تهران به مشهد
ساعت رفت 20:10 و برگشت 15:50
ترانسفر رفت و برگشت از راه آهن

تورهای مرتبط