تور زمینی مشهد ویژه بهمن ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
FB

220,000 تومان
150,000 تومان
8 نوبت سرویس به سمت حرم امام رضا 13 انتهای دانش غربی
BB

220,000 تومان
150,000 تومان
BB

220,000 تومان
150,000 تومان
FB

300,000 تومان
150,000 تومان
4 دقیقه پیاده روی تا حرم
FB

310,000 تومان
150,000 تومان
نبش امام رضا 6
FB

360,000 تومان
150,000 تومان
امام رضا 8
FB

370,000 تومان
150,000 تومان
18 نوبت سرویس به حرم استخر
FB

630,000 تومان
150,000 تومان
نام هتل آذر

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 220,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات 8 نوبت سرویس به سمت حرم
امام رضا 13 انتهای دانش غربی
نام هتل زیتون

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 220,000 تومان 150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 220,000 تومان 150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هرند

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 300,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات 4 دقیقه پیاده روی تا حرم
نام هتل جواهر شرق

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 310,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات نبش امام رضا 6
نام هتل کارن

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 360,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات امام رضا 8
نام هتل دیپلمات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 370,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات 18 نوبت سرویس به حرم
استخر
نام هتل کیانا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 630,000 تومان 150,000 تومان
خدمات FB
توضیحات

تورهای مرتبط