تور باکو نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,440,000 تومان
3,930,000 تومان
3,270,000 تومان
BB

3,600,000 تومان
4,100,000 تومان
3,490,000 تومان
BB

3,600,000 تومان
4,100,000 تومان
3,550,000 تومان
BB

3,690,000 تومان
4,100,000 تومان
3,550,000 تومان
BB

3,740,000 تومان
4,640,000 تومان
3,550,000 تومان
BB

4,010,000 تومان
4,920,000 تومان
3,820,000 تومان
BB

4,040,000 تومان
4,920,000 تومان
3,830,000 تومان
BB

4,180,000 تومان
5,360,000 تومان
3,930,000 تومان
BB

4,230,000 تومان
5,470,000 تومان
3,880,000 تومان
BB

4,370,000 تومان
5,740,000 تومان
4,010,000 تومان
BB

4,370,000 تومان
5,470,000 تومان
3,960,000 تومان
BB

4,800,000 تومان
6,540,000 تومان
4,650,000 تومان
BB

5,630,000 تومان
7,660,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

5,800,000 تومان
7,930,000 تومان
5,740,000 تومان
نام هتل Riva hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,440,000 تومان 3,930,000 تومان 3,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NORD WEST HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,600,000 تومان 4,100,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CROSS WAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,600,000 تومان 4,100,000 تومان 3,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALP INN HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,690,000 تومان 4,100,000 تومان 3,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,740,000 تومان 4,640,000 تومان 3,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,010,000 تومان 4,920,000 تومان 3,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BOSFAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,040,000 تومان 4,920,000 تومان 3,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,180,000 تومان 5,360,000 تومان 3,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COMICHE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,230,000 تومان 5,470,000 تومان 3,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ganjali Plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,370,000 تومان 5,740,000 تومان 4,010,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,370,000 تومان 5,470,000 تومان 3,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ POINT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,800,000 تومان 6,540,000 تومان 4,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PULLMAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,630,000 تومان 7,660,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT REGENCY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,800,000 تومان 7,930,000 تومان 5,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط