تور کوآلالامپور نوروز99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

9,990,000 تومان
11,160,000 تومان
8,925,000 تومان
8,395,000 تومان
BB

10,110,000 تومان
11,300,000 تومان
9,275,000 تومان
8,395,000 تومان
BB

10,290,000 تومان
11,690,000 تومان
8,970,000 تومان
8,000,000 تومان
BB

11,160,000 تومان
13,400,000 تومان
10,045,000 تومان
8,855,000 تومان
BB

11,650,000 تومان
14,380,000 تومان
10,545,000 تومان
9,145,000 تومان
BB

11,860,000 تومان
12,800,000 تومان
11,025,000 تومان
9,315,000 تومان
BB

12,840,000 تومان
16,760,000 تومان
11,725,000 تومان
9,455,000 تومان
نام هتل SANDPIPER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,990,000 تومان 11,160,000 تومان 8,925,000 تومان 8,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MY HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,110,000 تومان 11,300,000 تومان 9,275,000 تومان 8,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,290,000 تومان 11,690,000 تومان 8,970,000 تومان 8,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,160,000 تومان 13,400,000 تومان 10,045,000 تومان 8,855,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ISTANA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,650,000 تومان 14,380,000 تومان 10,545,000 تومان 9,145,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,860,000 تومان 12,800,000 تومان 11,025,000 تومان 9,315,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILLENNIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,840,000 تومان 16,760,000 تومان 11,725,000 تومان 9,455,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط