تور استانبول نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,430,000 تومان
6,300,000 تومان
5,430,000 تومان
BB

5,450,000 تومان
6,400,000 تومان
5,450,000 تومان
BB

5,930,000 تومان
7,380,000 تومان
5,930,000 تومان
BB

5,960,000 تومان
7,380,000 تومان
5,960,000 تومان
BB

6,180,000 تومان
7,810,000 تومان
6,180,000 تومان
BB

6,190,000 تومان
7,800,000 تومان
6,190,000 تومان
BB

6,190,000 تومان
7,820,000 تومان
6,190,000 تومان
BB

6,190,000 تومان
7,820,000 تومان
6,190,000 تومان
BB

6,430,000 تومان
8,310,000 تومان
6,430,000 تومان
BB

6,500,000 تومان
8,450,000 تومان
6,500,000 تومان
BB

6,500,000 تومان
8,450,000 تومان
6,500,000 تومان
BB

6,500,000 تومان
8,460,000 تومان
6,500,000 تومان
BB

6,980,000 تومان
9,400,000 تومان
6,980,000 تومان
BB

8,190,000 تومان
11,800,000 تومان
8,190,000 تومان
BB

8,260,000 تومان
12,000,000 تومان
8,260,000 تومان
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,430,000 تومان 6,300,000 تومان 5,430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KAYAMADRID

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,450,000 تومان 6,400,000 تومان 5,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BLUEWAY CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,930,000 تومان 7,380,000 تومان 5,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,960,000 تومان 7,380,000 تومان 5,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BVS LUSH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,180,000 تومان 7,810,000 تومان 6,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Monarch Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,190,000 تومان 7,800,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,190,000 تومان 7,820,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,190,000 تومان 7,820,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل elysium hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,430,000 تومان 8,310,000 تومان 6,430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,500,000 تومان 8,450,000 تومان 6,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,500,000 تومان 8,450,000 تومان 6,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,500,000 تومان 8,460,000 تومان 6,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,980,000 تومان 9,400,000 تومان 6,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,190,000 تومان 11,800,000 تومان 8,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,260,000 تومان 12,000,000 تومان 8,260,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط