تور استانبول نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

6,025,000 تومان
6,780,000 تومان
5,510,000 تومان
BB

6,230,000 تومان
6,890,000 تومان
5,830,000 تومان
BB

6,590,000 تومان
7,890,000 تومان
6,030,000 تومان
BB

6,790,000 تومان
8,300,000 تومان
6,690,000 تومان
BB

7,340,000 تومان
9,400,000 تومان
6,180,000 تومان
BB

8,200,000 تومان
11,000,000 تومان
6,060,000 تومان
BB

8,200,000 تومان
11,000,000 تومان
6,060,000 تومان
BB

8,200,000 تومان
11,000,000 تومان
6,060,000 تومان
BB

8,580,000 تومان
11,280,000 تومان
6,500,000 تومان
نام هتل REYDEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,025,000 تومان 6,780,000 تومان 5,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,230,000 تومان 6,890,000 تومان 5,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,590,000 تومان 7,890,000 تومان 6,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,790,000 تومان 8,300,000 تومان 6,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BVS LUSH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,340,000 تومان 9,400,000 تومان 6,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,200,000 تومان 11,000,000 تومان 6,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,200,000 تومان 11,000,000 تومان 6,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل elysium hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,200,000 تومان 11,000,000 تومان 6,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,580,000 تومان 11,280,000 تومان 6,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط