تور نمایشگاهی کیش ( نمایشگاه انرژی)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,100,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,100,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,180,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,270,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,280,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,340,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,580,000 تومان
750,000 تومان
HB

1,940,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
750,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
750,000 تومان
HB

2,850,000 تومان
750,000 تومان
HB

3,250,000 تومان
750,000 تومان
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,100,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,100,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ققنوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,150,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,180,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,270,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایلی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,280,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,340,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,580,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,940,000 تومان 750,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,950,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,950,000 تومان 750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,850,000 تومان 750,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,250,000 تومان 750,000 تومان
خدمات HB
توضیحات