تور استانبول نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,995,000 تومان
6,210,000 تومان
4,725,000 تومان
BB

5,440,000 تومان
7,025,000 تومان
4,885,000 تومان
BB

6,090,000 تومان
8,160,000 تومان
5,330,000 تومان
BB

6,090,000 تومان
8,160,000 تومان
5,330,000 تومان
BB

6,780,000 تومان
9,610,000 تومان
6,020,000 تومان
BB

7,130,000 تومان
10,305,000 تومان
6,275,000 تومان
BB

7,205,000 تومان
10,460,000 تومان
6,665,000 تومان
BB

7,280,000 تومان
10,615,000 تومان
6,275,000 تومان
BB

7,280,000 تومان
10,615,000 تومان
6,275,000 تومان
BB

7,280,000 تومان
10,615,000 تومان
6,275,000 تومان
BB

7,905,000 تومان
11,855,000 تومان
6,660,000 تومان
نام هتل KAYAMADRID

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,995,000 تومان 6,210,000 تومان 4,725,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل the city hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,440,000 تومان 7,025,000 تومان 4,885,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,090,000 تومان 8,160,000 تومان 5,330,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,090,000 تومان 8,160,000 تومان 5,330,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAMRTINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,780,000 تومان 9,610,000 تومان 6,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,130,000 تومان 10,305,000 تومان 6,275,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,205,000 تومان 10,460,000 تومان 6,665,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,280,000 تومان 10,615,000 تومان 6,275,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,280,000 تومان 10,615,000 تومان 6,275,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,280,000 تومان 10,615,000 تومان 6,275,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,905,000 تومان 11,855,000 تومان 6,660,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط