تور کوآلالامپور 21 بهمن

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,290,000 تومان
6,580,000 تومان
4,900,000 تومان
3,820,000 تومان
BB

5,620,000 تومان
6,970,000 تومان
4,950,000 تومان
4,010,000 تومان
BB

5,690,000 تومان
7,040,000 تومان
4,950,000 تومان
4,010,000 تومان
BB

6,570,000 تومان
8,930,000 تومان
5,830,000 تومان
4,140,000 تومان
BB

6,970,000 تومان
9,540,000 تومان
5,970,000 تومان
4,140,000 تومان
BB

7,110,000 تومان
10,080,000 تومان
6,100,000 تومان
4,210,000 تومان
BB

7,650,000 تومان
10,890,000 تومان
6,780,000 تومان
4,210,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,290,000 تومان 6,580,000 تومان 4,900,000 تومان 3,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Silka Maytower Kuala Lumpur

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,620,000 تومان 6,970,000 تومان 4,950,000 تومان 4,010,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,690,000 تومان 7,040,000 تومان 4,950,000 تومان 4,010,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,570,000 تومان 8,930,000 تومان 5,830,000 تومان 4,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORSETT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,970,000 تومان 9,540,000 تومان 5,970,000 تومان 4,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ISTANA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,110,000 تومان 10,080,000 تومان 6,100,000 تومان 4,210,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,650,000 تومان 10,890,000 تومان 6,780,000 تومان 4,210,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط