تور باکو نوروز 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,595,000 تومان
5,695,000 تومان
4,590,000 تومان
BB

4,695,000 تومان
5,795,000 تومان
4,690,000 تومان
BB

4,895,000 تومان
5,895,000 تومان
4,890,000 تومان
BB

4,995,000 تومان
5,995,000 تومان
4,990,000 تومان
BB

5,095,000 تومان
6,095,000 تومان
5,090,000 تومان
BB

5,145,000 تومان
6,195,000 تومان
5,140,000 تومان
SKY

BB

5,295,000 تومان
6,395,000 تومان
5,290,000 تومان
BB

5,595,000 تومان
6,695,000 تومان
5,590,000 تومان
BB

5,895,000 تومان
6,995,000 تومان
5,890,000 تومان
BB

6,095,000 تومان
-
6,090,000 تومان
BB

6,895,000 تومان
9,095,000 تومان
6,890,000 تومان
BB

6,995,000 تومان
9,295,000 تومان
6,990,000 تومان
BB

7,095,000 تومان
9,395,000 تومان
7,090,000 تومان
BB

7,295,000 تومان
9,495,000 تومان
7,290,000 تومان
BB

8,695,000 تومان
12,695,000 تومان
8,690,000 تومان
BB

8,795,000 تومان
13,095,000 تومان
8,790,000 تومان
نام هتل VILLA INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,595,000 تومان 5,695,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROSE INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,695,000 تومان 5,795,000 تومان 4,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,895,000 تومان 5,895,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIPLOMAT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,995,000 تومان 5,995,000 تومان 4,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,095,000 تومان 6,095,000 تومان 5,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WEST SHINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,145,000 تومان 6,195,000 تومان 5,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,295,000 تومان 6,395,000 تومان 5,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPRING

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,595,000 تومان 6,695,000 تومان 5,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ganjali Plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,895,000 تومان 6,995,000 تومان 5,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ POINT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,095,000 تومان - 6,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PULLMAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,895,000 تومان 9,095,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Excelsior Hotel & Spa Baku

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,995,000 تومان 9,295,000 تومان 6,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BOULVARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,095,000 تومان 9,395,000 تومان 7,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT REGENCY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,295,000 تومان 9,495,000 تومان 7,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Fairmont Baku, Flame Towers

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,695,000 تومان 12,695,000 تومان 8,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,795,000 تومان 13,095,000 تومان 8,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط