تور دبی 17 دی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,740,000 تومان
4,850,000 تومان
-
BB

4,015,000 تومان
5,185,000 تومان
4,165,000 تومان
BB

4,220,000 تومان
5,595,000 تومان
4,385,000 تومان
BB

4,420,000 تومان
5,990,000 تومان
4,385,000 تومان
BB

5,050,000 تومان
7,155,000 تومان
4,020,000 تومان
BB

6,095,000 تومان
9,345,000 تومان
3,140,000 تومان
BB

6,390,000 تومان
9,930,000 تومان
-
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,740,000 تومان 4,850,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Delmon Boutique Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,015,000 تومان 5,185,000 تومان 4,165,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dorus Hotel Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,220,000 تومان 5,595,000 تومان 4,385,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Landmark Hotel Riqqa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,420,000 تومان 5,990,000 تومان 4,385,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Continental Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,050,000 تومان 7,155,000 تومان 4,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Swissotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,095,000 تومان 9,345,000 تومان 3,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Millennium

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,390,000 تومان 9,930,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات