تور استانبول 30 آذر ماه 3 شب

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,069,000 تومان
2,388,000 تومان
2,069,000 تومان
BB

2,268,000 تومان
2,747,000 تومان
2,109,000 تومان
BB

2,348,000 تومان
2,907,000 تومان
2,189,000 تومان
BB

2,418,000 تومان
3,017,000 تومان
2,258,000 تومان
BB

2,538,000 تومان
3,256,000 تومان
2,298,000 تومان
BB

2,618,000 تومان
3,416,000 تومان
2,258,000 تومان
BB

2,618,000 تومان
3,416,000 تومان
3,010,000 تومان
BB

2,690,000 تومان
4,256,000 تومان
2,603,000 تومان
BB

2,733,000 تومان
3,647,000 تومان
2,342,000 تومان
BB

2,817,000 تومان
3,815,000 تومان
2,817,000 تومان
BB

2,907,000 تومان
3,995,000 تومان
2,298,000 تومان
BB

2,994,000 تومان
3,995,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,038,000 تومان
4,169,000 تومان
2,603,000 تومان
BB

3,038,000 تومان
4,256,000 تومان
2,527,000 تومان
BB

3,111,000 تومان
4,373,000 تومان
2,502,000 تومان
BB

3,406,000 تومان
4,962,000 تومان
2,488,000 تومان
BB

3,603,000 تومان
5,387,000 تومان
2,907,000 تومان
نام هتل Monarch Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,069,000 تومان 2,388,000 تومان 2,069,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,268,000 تومان 2,747,000 تومان 2,109,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MAXWELL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,348,000 تومان 2,907,000 تومان 2,189,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,418,000 تومان 3,017,000 تومان 2,258,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TULIP CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,538,000 تومان 3,256,000 تومان 2,298,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,618,000 تومان 3,416,000 تومان 2,258,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,618,000 تومان 3,416,000 تومان 3,010,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN SISILI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,690,000 تومان 4,256,000 تومان 2,603,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LION

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,733,000 تومان 3,647,000 تومان 2,342,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BVS LUSH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,817,000 تومان 3,815,000 تومان 2,817,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,907,000 تومان 3,995,000 تومان 2,298,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,994,000 تومان 3,995,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,038,000 تومان 4,169,000 تومان 2,603,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,038,000 تومان 4,256,000 تومان 2,527,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,111,000 تومان 4,373,000 تومان 2,502,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,406,000 تومان 4,962,000 تومان 2,488,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,603,000 تومان 5,387,000 تومان 2,907,000 تومان
خدمات BB
توضیحات